Omron servo motor

omron servo motors encoders resolvers servo drives

Omron servo motors

List of available Omron servo motors:

 • R88M-W20030T-BS2
 •  R88M-G5K020T
 •  R88M-H1K130
 •  R88M-G75030T
 •  R88D-WN10H-ML2
 •  R88M-W05030T
 •  R88M-U20030TA-B
 •  R88M-W85015T-S2R88M-W85015T-S2
 •  R7M-A10030-S1
 •  R88M-UE40030V-S1
 •  R7M-A10030-S1
 •  R88M-W2K010T-BS2
 • R88M-1L1K530T-S2
 • R7M-A40030-BS1-D
 • R88M-K10030H
 • R88M-W40030T-S2
 • R88M-GP40030H-B-Z
 • R88M-K20030H-S2-Z
 • R88MU03030TA
 • R7M-A75030-S1
 • R88M-H10030-B R88MH10030B
 • R88M-U20030LA-S1
 • R88M-K20030H-S2
 • R88M-U40030HA-B
 • R88M-K75030T
 • R7M-A20030-S1
 • R88M-W5K030H-S2
 • R88M-W1K315T-S2
 • R88M-W03030L
 • R7M-A40030-BS1
 • R88MU20030VAS1
 • R88M-W3K030H-BS2
 • R88MK3K030CBS2
 • R88M-K75030H-S2
 • R88M-G40030H-BS2
 • R7MA40030S1D